Čištění a kontrola spalivových cest

Dnem 22. ledna 2016 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cety stanovující podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Díky této vyhlášce musíme každý svou spalinovou cestu pravidelně čistit a kontrolovat.

Čištěním spalinové cesty se rozumí především mechanické odstraňování usazených pevných částí na stěnách komínového průduchu a kouřovodu od spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Součástí procesu čištění je i vybrání spadaných nečistot z neúčinné výšky vybíracím otvorem a odstranění kondenzátu. Jestliže jsou na spalinové cestě osazeny ještě další komponenty, např. lapač jisker, komínová hlavice, regulátor tahu atd. jsou předmětem čištění taktéž. Až teď je spalinová cesta vyčištěna.

Čištění spalivových cest​​

Základem kontroly spalinové cesty je:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  • posouzení, zda je zajištěn bezpečný a volný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
  • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou fasády,
  • posouzení jejího stavebně technického stavu.

Po dokončení kontrolní prohlídky Vám bude vystavena Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty (dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.), která je platná 1 rok.

 

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Tabulka​​

V případě zájmu nebo rady mě neváhejte kontaktovat. Váš kominík.